Separovaním odpadu za zdravšie a čistejšie Jarovce

Zadajte si dnes cez internetový prehliadač slovo “ochrana“ a hneď medzi prvými odkazmi Vám ponúkne “ochrana životného prostredia“ alebo “ochrana prírody“, pretože dnes už takmer celý svet pochopil, že chrániť si náš jediný priestor, kde môžeme žiť, je veľmi dôležité.

 Dôležité nielen pre súčasnosť, ale aj budúce generácie. Preto sme sa aj my na Základnej škole v Jarovciach rozhodli zvýšenú pozornosť venovať environmentálnej výchove žiakov.

Podľa slov nášho riaditeľa Mgr. Ľubomíra Tancera  „naša škola je síce menšia, o to viac však máme ako pedagógovia možnosť venovať sa svojim žiakom. Dôležitým environmentálnym cieľom pedagógov je vypestovať u žiakov pozitívny vzťah k prírode, ako aj naučiť ich ako chrániť prírodu.“ Všetci pedagógovia bez výnimky, objasňujeme školákom význam prírody pre život na našej Zemi, chceme, aby včas pochopili, že ochrana životného prostredia je úlohou nás všetkých, vrátane detí. Žiaci druhého stupňa majú environmentálnu výchovu ako samostatný predmet. Súčasne uskutočňujeme množstvo projektov, besied i súťaží, ktoré sú zamerané aj na environmentálnu výchovu.

 Na Deň Zeme sme upriamili pozornosť žiakov, tak ako po iné roky, na úpravu areálu a okolia školy. Piataci sa zapojili do súťaže s názvom Hravo ži zdravo, ktorej cieľom je osvojiť si správny životný štýl a stravovanie. Nielenže získali cenné vedomosti, ale potešilo nás i ich umiestnenie na peknom piatom mieste v rámci Bratislavského kraja.

Dnešná generácia sa už pohybuje vo svete informačných technológií, reagujeme na to aj v oblasti  výchovy žiakov k šetrnej likvidácii odpadu. Využívame pritom multimediálne CD, ktoré obsahuje nielen teóriu s množstvom obrázkov, ale i testy a ekohry, kde sa žiaci majú možnosť dozvedieť spôsoby likvidácie odpadu so zameraním na separáciu a recykláciu odpadu. Upozorňujeme ich na nebezpečnosť rádioaktívneho odpadu, z CD sa tiež dozvedia, čo sú ekoznačky…

S deťmi separuje celá obec

Prihlásením sa do Olompiády 2012 sme podnietili nebývalý záujem žiakov, zúčastniť sa na zbere plastov. Každé ráno prichádzajú do školy s taškami plnými PET fliaš, niekedy sú to i celé vrecia, ktoré sú väčšie než oni sami. Je úžasné vidieť žiakov ako vo svojom voľnom čase behajú po dedine so žltým plastovým vrecom a zháňajú každú plastovú fľašu.

 Pozitívne vnímame aj skutočnosť, že sa prostredníctvom našich školákov podarilo zapojiť do separácie komunálneho odpadu i občanov Jaroviec. Na plotoch svojich domov nechávajú pre naše decká tašky plné plastovým odpadom. Pekným príkladom toho, že deťom nie je ľahostajné životné prostredie okolo nás  je aj fakt, že už malá prváčka, keď vidí odhodenú plastovú fľašu, tak už neprejde okolo nej bez povšimnutia, ale ju s nadšením odovzdá v škole do zberu. Sme presvedčení, že sa nám podarilo naplniť hlavný zámer súťaže v separovaní odpadu a to zapojiť nielen žiakov, ale pritiahnuť k triedeniu aj ich rodičov. V Jarovciach spoločne separujú žiaci aj ich rodičia, vlastne separuje celá obec. S nadšením nosia nielen plasty, ale i papier.

 Naši žiaci sa zapojili aj do sprievodných súťaží Olompiády a to množstvom krásnych básničiek a výkresov. Škola prispieva i vlastnými aktivitami ako bola beseda o význame separácie a recyklácie odpadu. V rámci informatiky žiaci s pomocou internetu získavajú informácie, ktoré spracovávajú do prezentácií. Starší žiaci pomáhali pri tvorbe učebných pomôcok určených pre mladších žiakov, aby sa naučili správne separovať odpad. Aj v rámci prírodovedného krúžku sme vyčlenili hodiny problematike separácie a následnej recyklácie komunálneho odpadu. Žiaci sa majú možnosť naučiť hravou formou základné informácie a zaujímavosti o odpade a jeho likvidácii. Hlavne, uvedomia si, aké je dôležité triediť odpad.

V súťaži Olompiáda je momentálne (5.6.2012) naša škola na prvom mieste s počtom 397 bodov, ktoré sme získali vyzbieraním 498 kg plastu. Papiera sme vyzbierali zatiaľ 3 550 kg. Projektom Olompiáda sa podporila nielen súťaživosť žiakov, ale i kolektívny duch, nadšenie a najmä možnosť prispieť k zdravším a čistejším Jarovciam.

Mgr. Silvia Saričová,
koordinátorka Olompiády na škole,
učiteľka biológie a environmentálnej výchovy.
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *