Základná škola s materskou v Rusovciach

Naša malá škola s veľkým srdcom sa nachádza v krásnom prírodnom areáli Rusoviec. Už samotné prostredie predurčuje prirodzený prístup k formovaniu environmentálneho vedomia našich žiakov.

Program ochrany životného prostredia         

Všetci pedagógovia školy si uvedomujú, že práve tieto deti budú žiť v čase, v ktorom prvoradou úlohou bude obnoviť narušenú biologickú rovnováhu a vytvárať optimálne prostredie pre rozvoj ľudskej spoločnosti, ale aj ostatných živých organizmov.

Vieme, že v dnešnom pretechnizovanom svete a konzumnom spôsobe života je našou povinnosťou pripomínať deťom, že človek je a ostane súčasťou prírody, že bez nej nemôže žiť, že využíva jej zdroje a preto je jeho povinnosťou ju poznávať a podľa svojich možností a schopností ochraňovať. A práve v tomto duchu všetci zamestnanci – počnúc odo mňa, riaditeľky školy, pedagógov i správnych zamestnancov – dennodenne   pracujeme, snažíme sa robiť krôčiky i veľké kroky k ochrane prírody a životného prostredia pri výchove našich detí. Environmentálna výchova ako prierezová téma je súčasťou všetkých výchovno-vzdelávacích plánov školy, nájdete ju v každom ročníku a v každom predmete. V školskom vzdelávacom programe je samostatný predmet v 5. – 6. ročníku. Tvorba životného prostredia na posilnenie environmentálnej výchovy.  Učitelia kontinuálne odovzdávajú  deťom od troch rokov, cez mladší školský vek až po absolventov sekundárneho vzdelávania teoretické vedomosti a súčasne žiaci získavajú praktické skúsenosti. Na škole pracuje koordinátor, ktorý zastrešuje ekologické a environmentálne aktivity. Pravidelne informuje svojich kolegov o práve prebiehajúcich projektoch, motivuje deti.

Environmentálna výchova

Formovanie environmentálneho vedomia detí – ich postoju k životu, k človeku, k prírode:

  • Posilňovať úroveň vedomostí a rozvoj zručností:

komunikatívnosť, spracovanie informácii o prírode a životnom  prostredí, formovanie správnych postojov, názorov a úsudkov, schopnosť pochopiť, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi,…

  • Utváranie správnych postojov:

vážiť si prírodu a život – vnímať život ako najvyššiu hodnotu, pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti, posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,…

Naše konkrétne aktivity na podporu separovania odpadu

V prvom rade vedieme deti, aby vytvárali čo najmenej odpadu – nakupovali spolu s rodičmi ekonomicky, pili vodu z vodovodu, prípadne kupovali vratné fľaše (žiaľ na Slovensku, okrem sklenených, ich takmer nemáme). Vytváraniu odpadu sa však ani pri najväčšej snahe nevyhneme a tu prichádza na rad naučiť deti separovať tak, aby to bolo pre nich samozrejmosťou, nevyhnutnosťou. Vysvetľujeme im dôležitosť triedenia odpadu ako základného predpokladu pre jeho recykláciu. Rozširujeme ich obzor využitia druhotných surovín, v rámci šetrenia prírodných zdrojov a energie. Formujeme v nich pocit zodpovednosti za  ochranu prírody a životného prostredia. Vedieme ich k tomu od najútlejšieho veku aj prakticky. V každej učebni máme eko boxy na triedenie odpadu. Počas celého roka realizujeme zber druhotných surovín: papier, baterky, plastové fľaše a sezónne: gaštany a ďalšie liečivé byliny. V areáli školy máme vybudované bio kompostovisko, kde deti pozorujú premenu bio odpadu na humus. Takto získanú pôdu využívajú v školskej záhrade pri pestovaním rastlín.

DEŇ ZEME – vyčistime Slovensko

Začali sme ofenzívu v boji s odpadom a neporiadkom

Pred siedmimi rokmi sme so žiakmi základnej školy v Rusovciach prvýkrát uskutočnili brigádu zameranú na zber plastových fliaš. Územie Zemníka, na ktoré sme sa vtedy zamerali, bolo tak znečistené, že nám to vtedy nedalo nevyzbierať aj iné veci, ktoré hyzdili túto krásnu lokalitu neďaleko Rusoviec.

Čistenia sa každoročne zúčastňovalo približne tridsaťpäť žiakov, čo je len jedna malá skupinka. 40 až 50 vriec odpadu ročne, ktoré sme vyzbierali počas tých šiestich rokov, síce nie je až tak veľa, no veď sme malá škola, i keď s veľkým srdcom.    

Tento rok sme rozbehli ofenzívu pri likvidácii odpadu a neporiadku trochu inak. Povedali sme si: „Prečo by sa mala separovať len skupinka vyvolených veľkáčov, keď sa môžu inak vzdelávať aj ostatní žiaci ?“ A napokon, viac rúk, viac roboty. No to len tak na okraj… Veru, na mlaď treba ísť všelijako, lebo ako sa hovorí, keď sa nechce, je to horšie, ako keď nemôžeš. Veď to poznáte.

Našich žiakov vychovávame a učíme dlhodobo k environmentálnemu vnímaniu blízkeho okolia, ale i celej našej  planéty vôbec. Robíme projekty o prírode, zapájame ich do súťaží. Mali sme napríklad projektové vyučovanie o vode. Najnovšie sme sa zapojili do OLOMPIÁDY 2012, súťaže bratislavských škôl v separovanom zbere.

Deň Zeme je 22. apríla, ale ten kto sleduje prírodu vie, že už vtedy je časť neporiadku zarastená zeleňou. Preto sme si vybrali na čistenie prírody koniec marca. Vo štvrtok, 29. marca dopoludnia, teda nastúpila do boja s odpadkami skoro celá naša rusovská základná škola. Zapojili sa všetky ročníky, okrem prváčikov. Mali sme dva hlavné ciele: vyčistiť les od odpadkov, a pritom triediť plasty, ktoré zbierame aj v rámci súťaže Olompiáda. Žiaci i pedagógovia vyzbrojení všetkým potrebným, zamierili tentoraz do chráneného územia Drienkového lesa. Počasie nám vyšlo. Nálada medzi žiakmi bola výborná, i keď sa iste našli jedinci, ktorým sa do boja s neporiadkom a špinou nechcelo. Entuziazmus ostatných žiakov, ktorí boli nadšení pomocou prírode, no i tým „iným vzdelávaním“, ich odsunul na vedľajšiu koľaj.

Nazbierali sme 20 vriec čistého plastu, 100 vriec zmiešaného odpadu. Výzbroj a ostatné… zabezpečila spoločnosť OLO a.s. a miestny podnik RUSEKO. OLO a.s. poskytlo: vrecia, sčasti ochranné pracovné pomôcky a pristavilo veľkokapacitný kontajner.

Ak si uvedomíme, že aspoň polovica žiakov už nebude hádzať plastové fľaše, papiere a iné tam, kde nepatria, lebo bytostne videli a zažili, ako sa bezbranná príroda trápi s odpadom, určite nebol tento deň, ktorý sme strávili mimo lavíc, zbytočný.

Zbierame baterky

Naša škola je zapojená do  projektu: Baterky na správnom mieste, ktorý je podporený záštitou Ministerstva životného prostredia SR a jeho súčasťou je súťaž “Zbieram baterky“. Súťaž má rovnaký cieľ ako Olompiáda –  teda viesť deti k separácii odpadov, pochopeniu významu recyklácie, k ochrane životného prostredia a TUR, vťahovať do problematiky rodičov a širšiu verejnosť…

Modrá škola – voda pre budúcnosť

Je to dlhodobý vzdelávací program BVS a.s., ktorého realizátorom sú Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

V tomto školskom roku v rámci projektu na škole realizujeme aj:

  • Internetovú súťaž, do ktorej sú zapojení všetci žiaci školy, okrem našich prváčikov.

Žiaci sa zúčastnili Festivalu vody, kde družstvo našich ôsmakov obsadilo v konkurencii 37 škôl z celého bratislavského kraja 2. miesto.

Svetový deň vody

V rámci Svetového dňa vody sme uskutočnili projektové celoškolské vyučovanie na tému voda. Žiaci v zmiešaných skupinách pracovali na rôznych projektoch. Bádali, skúmali, spracovávali a nakoniec prezentovali svoje poznatky pred ostatnými spolužiakmi. Prioritou bola problematika pitnej vody, jej ohrozenie a ochrana.

Maľujeme s farbami zeme

Súťaž sa organizuje v rámci cezhraničného projektu Európskej únie SONDAR. Zapájajú sa do nej deti zo Slovenska, Maďarska a Rakúska. Hlavným cieľom tejto aktivity je prebudiť v mladej generácii záujem o pôdu ako integrálnu zložku prírody a životného prostredia, ktorú je potrebné poznávať a chrániť. Deti pri maľbe obrazov smeli použiť len pôdny prírodný materiál z vyššie spomenutých krajín.

Ochrana životného prostredia

V našej škole prikladáme veľký význam osobnému prístupu k ochrane životného prostredia. Je jasné, že nie všetci separujú rovnako a vždy. Práve úlohou pedagogických zamestnancov je cez deti priviesť k separácii aj dospelých, čo sa nám aj rôznymi spoločnými aktivitami darí. Ako príklady môžem uviesť:

  • k svetovému Dňu výživy  –  Dary a plody jesene, projektové vyučovanie, spolupracujeme s miestnym Zväzom poľovníkov – prikrmovanie zvery, starostlivosť o les,
  • environmentálna výchova „Farebný týždeň“ – celoškolská akcia,
  • zážitkové vyučovanie – realizujeme environmentálne programy v spolupráci  s Občianskym združením Živica, Ekocentrom Daphne, Stromom života, OZ Vydra, OZ Natura a s ďalšími.

Olompiáda 2012

Naše aktivity v rámci Olompiády sme zamerali na zvýšenie zberu plastových fliaš a papiera a to zapojením aj tých najmenších. Žiacky parlament eviduje množstvo prineseného separovaného odpadu. Odpadový materiál aj sami „recyklujeme“ najmä na hodinách výtvarnej výchovy, biológie, rôznych krúžkoch, kde sa mení jeho tvar a funkcia. Mnohé z prác žiakov skrášľujú priestory školy. Keďže sa do separovania zapojili takmer všetci, na Olompijskom finále 15. júna na Partizánskej lúke – lebo veríme, že sa tam prebojujeme,   budú našu školu v súťaži zastupovať dievčatá a chlapci z rôznych ročníkov.

Nazbierali sme 20 vriec čistého plastu, 100 vriec zmiešaného odpadu. Výzbroj a ostatné… zabezpečila spoločnosť OLO a.s. a miestny podnik RUSEKO. OLO a.s. poskytlo: vrecia, sčasti ochranné pracovné pomôcky a pristavilo veľkokapacitný kontajner.

Ak si uvedomíme, že aspoň polovica žiakov už nebude hádzať plastové fľaše, papiere a iné tam, kde nepatria, lebo bytostne videli a zažili, ako sa bezbranná príroda trápi s odpadom, určite nebol tento deň, ktorý sme strávili mimo lavíc, zbytočný.

Zbierame baterky

Naša škola je zapojená do  projektu: Baterky na správnom mieste, ktorý je podporený záštitou Ministerstva životného prostredia SR a jeho súčasťou je súťaž “Zbieram baterky“. Súťaž má rovnaký cieľ ako Olompiáda –  teda viesť deti k separácii odpadov, pochopeniu významu recyklácie, k ochrane životného prostredia a TUR, vťahovať do problematiky rodičov a širšiu verejnosť…

Modrá škola – voda pre budúcnosť

Je to dlhodobý vzdelávací program BVS a.s., ktorého realizátorom sú Mladí vedci Slovenska. Hlavným cieľom programu je systematické budovanie pozitívneho vzťahu mladých ľudí k pitnej vode ako produktu, ktorý má svoju hodnotu rovnako ako každý iný produkt potrebný pre život človeka.

V tomto školskom roku v rámci projektu na škole realizujeme aj:

  • Internetovú súťaž, do ktorej sú zapojení všetci žiaci školy, okrem našich prváčikov.
  • Žiaci sa zúčastnili Festivalu vody, kde družstvo našich ôsmakov obsadilo v konkurencii 37 škôl z celého bratislavského kraja 2. miesto.
Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka ZŠ s materskou v Rusovciach
festivalvodz
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *