Štatút hier

Základné informácie


Čo je OLOmánia?


je to dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.


Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“


Olománia – celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník Olománie je víťaz.


Zvolený nástroj marketingovej komunikácie súťaž a forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu nielen  v odvetví odpadového hospodárstva.


Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú iní, ale predovšetkým oni sami.


Organizátorom projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.


Podmienky a pravidlá účastiPODMIENKA ÚČASTI


Kto sa môže aktívne  zapojiť?

Materská, základná a špeciálna škola so sídlom na území hlavného mesta Bratislavy.

PRAVIDLÁ ÚČASTI 1. Prihlasovanie

  Prihlasovať sa školy môžu v priebehu celého konania súťaže!

 2. Vyplnenie – Prihlasovacieho  formuláru školy

  Pedagóg, poverený vedením školy, vyplní prihlasovací formulár školy. Prihlasovanie do Olománie je možné len elektronickou formou (formulár nájdete na webovej stránke). Na e-mailovú adresu kontaktnej osoby (uvedená v prihlasovacom formulári) príde automatické potvrdenie o prijatí registrácie do Olománie. Vyplnením prihlasovacieho formuláru, kontaktná osoba  súhlasí so zasielaním informácií, ponúk a nových akcií, realizovaných v rámci programu Olománie.


Štartovací balík účastníka Olománie • 1 lisovač na PET fľaše,

 • vrecia na PET fľaše v závislosti od počtu žiakov v škole, min však 1 bal – 20 ks 120 l vriec,

 • označenie školy – nálepka, ktorou účastník projektu označí vchod do školského zariadenia. 1. Účastník Olománie je povinný vykonať dva zbery triedeného odpadu počas školského roka:

  papier – papier,

  papier – plast,

  plast – plast,

  aby sa mohol zúčastniť organizovaných podujatí Programu Olománie.


BENEFIT účastníka Olománie 

Bezplatné poskytnutie Veľkokapacitného kontajnera (VKK).

Objednávkový formulár sa nachádza na webovej stránke. Podmienkou pre zabezpečenia bezplatného VKK je splnenie podmienky účasti v Olománie, vykonať aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok. 1. Objednávka odvozu

  Objednávku odvozu triedeného zberu škola vykoná pomocou formuláru na webovej stránke. Termín odvozu bude kontaktnej osobe potvrdený mailom alebo telefonicky.

  Tabuľka zberov je priebežne aktualizovaná a body za jednotlivé odvozy sa zapisujú od 2.9. – 31.5. Odvozy vykonané v termíne od 1.6. – 1.9. budú zapísané do tabuľky nasledujúceho ročníka projektu.

  Odvozy triedeného odpadu je potrebné plánovať v časovom predstihu vzhľadom na ich limitovaný počet počas pracovného týždňa.

  Minimálne množstvo triedeného odpadu na zrealizovanie odvozu je 10 vriec (žltých, označených spoločnosťou OLO) stlačeného plastu ALEBO 150 kg zviazaného papiera.

 2. Účasť a prihlasovanie na podujatia projektu

  Podmienkou potvrdenia účasti na podujatiach je splnenie podmienky účasti v Olománie, vykonať aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok.

  Program Olománie na školský rok je uverejnený na webovej stránke v priebehu septembra. O jednotlivých podujatiach je poslaná informácia minimálne týždeň dopredu mailom adresovaným kontaktnej osobe. Prihlasovanie je spustené vždy vopred ohlásenú hodinu na webovej stránke projektu. Prihlasovací formulár na jednotlivé podujatia sa nachádza vždy pod plagátom, ktorý je upútavkou na podujatie. Náhrada podujatia nie je nárokovateľná, v prípade zrušenia akéhokoľvek podujatia v Programe Olománie!


Škola akceptuje pravidlá účasti ako aj ich úpravy a zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu projektu.

Organizátor informuje účastníkov o aktuálnom programe ako aj o zmenách výhradne prostredníctvom webovej stránky a mailom adresovaným kontaktnej osobe.

Označenie školy


Potvrdením registrácie každý subjekt získa prestížne označenie.

Nálepku účastník umiestni vo vstupných priestoroch školy.

Pokiaľ účastník ukončí svoju činnosť v projekte,  je povinný nálepku na vlastné náklady odstrániť do 30 dní od ukončenia svojho členstva.

Projekt formou súťaže


V rámci Olománie prebieha hlavná súťaž v triedenom zbere, t.j. povinná disciplína a sprievodné súťaže, ktorých účasť je dobrovoľná a hodnotená samostatne mimo hlavnú tabuľku zberov. Za hlavnú súťaž účastníci získavajú body, ktoré sa priebežne evidujú v tabuľke zberov na www.olomania.sk


Rovnica výpočtu získaných bodov za triedený zber: • Body za papier = (počet vyzbieraných kg / počet žiakov školy) x 10                 


Ak je žiakov v škole menej ako 30, počet žiakov vo výpočte bude nahradený koeficientom 30.

Papier: noviny, časopisy, kancelársky papier (aj skartovaný), reklamné letáky,  zošity, lepenka, kartón

Organizátor sa zaväzuje zaplatiť účastníkovi OLOmánie za každý jeden kilogram dodaného papiera sumu 0,055 EUR s DPH. Účastník OLOmpánie musí mať podpísanú zmluvu o dodávke

papiera s organizátorom. • Body za plast = (počet vyzbieraných kg / počet žiakov školy) x 50Ak je žiakov v škole menej ako 30, počet žiakov vo výpočte bude nahradený koeficientom 30.

Plast: PET fľaše, Tetrapak, plastový obal z domácej drogérie (prací prášok, tekuté mydlo, šampón)

Organizátor si vyhradzuje právo nezapísať zber, ktorý obsahoval iné ako súťažou vyhlásené triedené komodity. Do tabuľky sa zapisujú len hodnoty uvedené vo vážnom lístku.


Ukončenie účasti v Olománii


A/ Ukončiť účasť školy v projekte Olománia môže navrhnúť Organizátor na základe porušenia pravidiel súťaže.


Za porušenie pravidiel sa považuje: 1. Zneužitie štartovacieho balíka účastníka Olománie.

 2. Nevykonanie aspoň dvoch zberov triedeného odpadu počas školského roka.

 3. Ak škola prisľúbi vykonať zber, zúčastní sa podujatia a zber nevykoná.

 4. Ak využije bonus Olománie – VKK a nevykoná aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok.

 5. Zneužívanie 120 l vriec na iné účely ako zber triedeného odpadu – plastu.


Škola je povinná nálepku na vlastné náklady odstrániť

do 30 dní od ukončenia svojho členstva v projekte.


B/ Škola môže ukončiť účasť v projekte Olománia aj na vlastnú žiadosť a to písomným  oznámením na adresu organizátora.

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov


1. Identifikačné a kontaktné údaje:


1. identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, kontaktné údaje: olo@olo.sk, 02 / 50 110 127, 02 / 50 110 128


2. kontaktné údaje zodpovednej osoby: marketing@olo.sk


2. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:


OLO a.s. v rámci OLOmánie spracúva osobné údaje za účelom: (i) výchovnovzdelávacích programov (podujatí) pre žiakov bratislavských škôl v súlade so štatútom hier v súlade s legitímnymi záujmami v snahe pomôcť zábavnou formou naučiť a motivovať žiakov k triedeniu odpadu a chránenia životného prostredia, (ii) súťaží na základe súhlasu, (iii) exkurzií v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahoch, (iv) oslovovania a informovania o podujatiach, súťažiach alebo iných aktivitách vykonávaných v rámci OLOmánie (marketingové činnosti) na základe súhlasu dotknutej osoby.


V rámci OLOmánie za účelom výchovnovzdelávacích programov (podujatí) pre žiakov bratislavských škôl sa vyhotovujú a zverejňujú fotografie, videozáznamy spracované a odvysielané regionálnymi televíziami. Zverejňovanie fotografií sa vykonáva v súlade s legitímnymi záujmami v snahe pomôcť  zábavnou formou naučiť a motivovať žiakov k triedeniu odpadu a chránenia životného prostredia na internetových stránkach alebo sociálnych sieťach spoločnosti OLO a.s., v OLO časopise alebo prostredníctvom obdobných komunikačných nástrojov OLO a.s. Osobné údaje nie sú poskytované iným osobám, pokiaľ to výslovne neustanoví osobitný predpis alebo dotknutá osoba nedá súhlas. Nevykonáva sa ani spracúvanie, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, ani profilovanie.


OLO a.s. uchováva osobné údaje po dobu trvania účelu a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého OLO a.s. postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.


3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie:


Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je dobrovoľné. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.


4. Ochrana práv dotknutých osôb:


Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov, najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo namietať právo, podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na www.olo.sk.