Štatút hier

Základné informácie


Čo je OLOmánia?


je to dlhodobý zábavno-vzdelávací program pre žiakov bratislavských materských, základných a špeciálnych škôl, ktorý sa snaží vychovávať účastníkov k separovaniu odpadu a tým chrániť životné prostredie.


Hlavná myšlienka projektu: „NESEPARUJ SA – SEPARUJ!“


Olománia – celoročná súťaž pre deti, ktorej cieľom je naučiť ich správne nakladať s komunálnym odpadom, osvojiť si témy ako recyklácia, ochrana životného prostredia, separácia odpadu a spoločenská zodpovednosť. Riadi sa myšlienkou – Každý účastník Olománie je víťaz.


Zvolený nástroj marketingovej komunikácie súťaž a forma jednotlivých podujatí, festival, výstava, exkurzia, športové podujatia zaraďuje projekt medzi jedinečné svojho druhu nielen  v odvetví odpadového hospodárstva.


Cieľom projektu je prostredníctvom najmladšej generácie Bratislavčanov osloviť všetkých obyvateľov hlavného mesta. Presvedčiť ich, že o kvalite ich života a života ich potomkov nerozhodujú iní, ale predovšetkým oni sami.


Organizátorom projektu: Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke OLO a.s.


Podmienky a pravidlá účastiPODMIENKA ÚČASTI


Kto sa môže aktívne  zapojiť?

Materská, základná a špeciálna škola so sídlom na území hlavného mesta Bratislavy.

PRAVIDLÁ ÚČASTI 1. Prihlasovanie

  Prihlasovať sa školy môžu v priebehu celého konania súťaže!

 2. Vyplnenie – Prihlasovacieho  formuláru školy

  Pedagóg, poverený vedením školy, vyplní prihlasovací formulár školy. Prihlasovanie do Olománie je možné len elektronickou formou (formulár nájdete na webovej stránke). Na e-mailovú adresu kontaktnej osoby (uvedená v prihlasovacom formulári) príde automatické potvrdenie o prijatí registrácie do Olománie. Vyplnením prihlasovacieho formuláru, kontaktná osoba  súhlasí so zasielaním informácií, ponúk a nových akcií, realizovaných v rámci programu Olománie.


Štartovací balík účastníka Olománie • 1 lisovač na PET fľaše,

 • vrecia na PET fľaše v závislosti od počtu žiakov v škole, min však 1 bal – 20 ks 120 l vriec,

 • označenie školy – nálepka, ktorou účastník projektu označí vchod do školského zariadenia. 1. Účastník Olománie je povinný vykonať dva zbery triedeného odpadu počas školského roka:

  papier – papier,

  papier – plast,

  plast – plast,

  aby sa mohol zúčastniť organizovaných podujatí Programu Olománie.


BENEFIT účastníka Olománie 

Bezplatné poskytnutie Veľkokapacitného kontajnera (VKK).

Objednávkový formulár sa nachádza na webovej stránke. Podmienkou pre zabezpečenia bezplatného VKK je splnenie podmienky účasti v Olománie, vykonať aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok. 1. Objednávka odvozu

  Objednávku odvozu triedeného zberu škola vykoná pomocou formuláru na webovej stránke. Termín odvozu bude kontaktnej osobe potvrdený mailom alebo telefonicky.

  Tabuľka zberov je priebežne aktualizovaná a body za jednotlivé odvozy sa zapisujú od 2.9. – 31.5. Odvozy vykonané v termíne od 1.6. – 1.9. budú zapísané do tabuľky nasledujúceho ročníka projektu.

  Odvozy triedeného odpadu je potrebné plánovať v časovom predstihu vzhľadom na ich limitovaný počet počas pracovného týždňa.

 2. Účasť a prihlasovanie na podujatia projektu

  Podmienkou potvrdenia účasti na podujatiach je splnenie podmienky účasti v Olománie, vykonať aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok.

  Program Olománie na školský rok je uverejnený na webovej stránke v priebehu septembra. O jednotlivých podujatiach je poslaná informácia minimálne týždeň dopredu mailom adresovaným kontaktnej osobe. Prihlasovanie je spustené vždy vopred ohlásenú hodinu na webovej stránke projektu. Prihlasovací formulár na jednotlivé podujatia sa nachádza vždy pod plagátom, ktorý je upútavkou na podujatie. Náhrada podujatia nie je nárokovateľná, v prípade zrušenia akéhokoľvek podujatia v Programe Olománie!


Škola akceptuje pravidlá účasti ako aj ich úpravy a zmeny, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu projektu.

Organizátor informuje účastníkov o aktuálnom programe ako aj o zmenách výhradne prostredníctvom webovej stránky a mailom adresovaným kontaktnej osobe.

Označenie školy


Potvrdením registrácie každý subjekt získa prestížne označenie.

Nálepku účastník umiestni vo vstupných priestoroch školy.

Pokiaľ účastník ukončí svoju činnosť v projekte,  je povinný nálepku na vlastné náklady odstrániť do 30 dní od ukončenia svojho členstva.

Projekt formou súťaže


V rámci Olománie prebieha hlavná súťaž v triedenom zbere, t.j. povinná disciplína a sprievodné súťaže, ktorých účasť je dobrovoľná a hodnotená samostatne mimo hlavnú tabuľku zberov. Za hlavnú súťaž účastníci získavajú body, ktoré sa priebežne evidujú v tabuľke zberov na www.olomania.sk


Rovnica výpočtu získaných bodov za triedený zber: • Body za papier = (počet vyzbieraných kg / počet žiakov školy) x 10

  Papier: noviny, časopisy, kancelársky papier (aj skartovaný), reklamné letáky,  zošity, lepenka, kartón

  Organizátor sa zaväzuje zaplatiť účastníkovi OLOmánie za každý jeden kilogram dodaného papiera sumu 0,055 EUR s DPH. Účastník OLOmpánie musí mať podpísanú zmluvu o dodávke papiera s organizátorom.


Aktuálna zmluva na stiahnutie TU • Body za plast = (počet vyzbieraných kg / počet žiakov školy) x 50

  Plast: PET fľaše, Tetrapak, plastový obal z domácej drogérie (prací prášok, tekuté mydlo, šampón)

  Organizátor si vyhradzuje právo nezapísať zber, ktorý obsahoval iné ako súťažou vyhlásené triedené komodity. Do tabuľky sa zapisujú len hodnoty uvedené vo vážnom lístku.


Ukončenie účasti v Olománii


A/ Ukončiť účasť školy v projekte Olománia môže navrhnúť Organizátor na základe porušenia pravidiel súťaže.


Za porušenie pravidiel sa považuje: 1. Zneužitie štartovacieho balíka účastníka Olománie.

 2. Nevykonanie aspoň dvoch zberov triedeného odpadu počas školského roka.

 3. Ak škola prisľúbi vykonať zber, zúčastní sa podujatia a zber nevykoná.

 4. Ak využije bonus Olománie – VKK a nevykoná aspoň dva zbery triedeného odpadu za školský rok.

 5. Zneužívanie 120 l vriec na iné účely ako zber triedeného odpadu – plastu.


Škola je povinná nálepku na vlastné náklady odstrániť

do 30 dní od ukončenia svojho členstva v projekte.


B/ Škola môže ukončiť účasť v projekte Olománia aj na vlastnú žiadosť a to písomným  oznámením na adresu organizátora.

Program OLOmánie 2016/2017