Olompiáda 2012 – ZŠ Turnianska v Petržalke

Základná škola Turnianská v bratislavskej Petržalke je už sedem rokov zapojená do medzinárodného programu Zelená škola, ktorý je zameraný na ochranu a tvorbu životného prostredia v duchu TUR.  Každoročne patrí medzi najlepšie školy na Slovensku v oblasti environmentálnej výchovy. 

Program ochrany životného prostredia

Školský  environmentálny plán je premietnutý do učebných osnov, ako aj aktivít  v čase mimo vyučovania. Spolupracujú v tomto smere s viacerými environmentálnymi organizáciami. V súčinnosti s rodičmi sa škole podarilo získať na ich aktivity finančný grant od SPP (firma Soitron s.r.o). V spolupráci s Vodohospodárskym podnikom Šamorín, „adoptovali“ si časť toku Chorvátskeho ramena. V rámci tejto aktivity ho žiaci spoločne s pedagógmi dvakrát do roka čistia od odpadu. Spoločne s dôchodcami z klubu na Vyšehradskej ulici vysadili v areáli školy šesť ovocných stromčekov. Majú pritom ušľachtilý zámer, postupne chcú vytvoriť  malý ovocný sad. Vlaňajším, nie menej záslužným činom ZŠ z Turnianskej ulice bolo vybudovanie environmentálnej učebne „ Bobrík“  (jazierko, bylinková záhrada, skalka, geologické múzeum). Slúži na vyučovanie, oddych, pričom je prístupná aj verejnosti.

Výchova žiakov k likvidácii odpadu separovaním.

Pedagógovia sa zdokonaľujú v oblasti environmentálnej výchovy na seminároch aj viacdňových kurzoch, napr. v Environmentálnom stredisku  Zaježová. Následne získané poznatky aplikujú v práci so žiakmi. Viacero  pedagógov v tejto oblasti  pracuje aktívne.

Konkrétne aktivity na podporu separovania odpadu.

Základné informácie o prednostiach triedenia komunálneho odpadu a jeho skladovania sa každý dozvie na informačných tabuliach. Rozšírené informácie však žiaci získavajú na besedách a vedomostných kvízoch zameraných na ochranu životného prostredia. Nádoby na triedený odpad sú umiestnené na chodbách aj v niektorých triedach. V spolupráci s OLO, a.s. triedia papier a plasty, s Asekol, s.r.o. zbierajú elektrospotrebiče, v spolupráci s Ekolamp sa podieľali na odvoze 600 ks žiariviek vymenených za úspornejšie. Dá sa povedať, že svoje poznatky z oblasti ochrany životného prostredia si nenechávajú len pre seba. O svoje skúsenosti zo separovania komunálneho odpadu sa podelili s divákmi televízie STV-2 v relácii „Separé“(ukážka práce pedagóga s deťmi 1. ročníka  na  tému odpad) a televízie TA3 ( ukážka práce pedagóga s deťmi 4 ročníka na tému odpad).

Spontánna podpora Olompiáde

Do súťaže Olompiáda sa zapojilo 97 žiakov, ktorým významne pomáhajú aj ich rodičia. Na dobrých výsledkoch školy v zbere použitých PET fliaš sa podieľajú  aj zamestnanci firmy Admirál, ktorá sídli v blízkosti našej školy.

ZŠ Turnianska v Petržalke, aktuálne (k 1.6.2012) vyseparovala 281 kg PET fliaš a 3600kg papiera a od počiatku súťaže sa drží v prvej desiatke škôl. Olompiáda sa stala súčasťou ich úsilia triediť komunálny odpad a prispieť tak k ochrane životného prostredia. Separujú, nie len pre súťaž, ale najmä preto, lebo vedia, že triedením odpadu a jeho ďalším spracovaním sa ušetria suroviny potrebné pre priemyselnú výrobu. Je to ich konkrétny príspevok k zlepšovaniu životného prostredia.

Na základe informácií Evy Hubinskej, zástupkyne riaditeľky školy, pripravil Vladimír Dobrovič.
 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *